Header Ads

Seo Services

Simple Sticky Notes - Giấy nhớ màn hình desktop


Cập nhật mới:
 • Giao diện mang tới cảm nhận mới (Thiết kế lại tất cả các cửa sổ và biểu tượng).
 • Trình xem ghi chú mới.
 • Cửa sổ Note Explorer.
 • Cửa sổ Alarm.
 • Hộp Find & Replace Dialog Box.
 • Tùy chọn chế độ App (Alt + X mở Explore), rồi chọn "Settings" -> "Appearance", cuối cùng chọn chế độ "Light" hoặc "Dark".
 • Bảng màu giao diện người dùng mới.
 • Tùy chọn kích thước ghi chú mặc định.
 • Bổ xung phím tắt cho Explorer (Alt + X).
 • Tùy chọn báo thức hàng ngày.
 • Cải tiến chế độ đa màn hình.
 • Nâng cấp hỗ trợ IME (Tiếng Trung, Nhật,...).
 • Cải thiện tương thích Windows 10 (Fall Creators Update).


Được tạo bởi Blogger.